Ogólny Regulamin świadczenia usług kreatora stron www.1MinuteSite.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 1MinuteSite.pl znajdującego się pod adresem URL http://www.1minutesite.pl/ ;   http://pl.1msite.com. zwanego dalej 1 Minute Site;
 2. Administratorem serwisu 1MinuteSite.pl oraz autoryzowanym odsprzedawcą jest Massive Marketing Bartosz Kaluga, Gąsawy Rządowe 30a 26-502 Jastrzab, NIP: 799-192-29-21 REGON: 145896290;
 3. Właścicielem serwisu jest firma 1MinuteSite LTD – 20 Broadwick Street W1F 8HT, London (UK) , która powierzyła jego administrowanie w Polsce na bazie umowy współpracy oraz sprzedaż płatnych wersji Administratorowi  serwisu;
 4. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
  1. Serwis, Portal, Kreator Stron – strona internetowa w  domenie http://www.1minutesite.pl/ będąca własnością Właściciela Serwisu, za pośrednictwem której Operator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną;
  2. Operator Serwisu – administrator serwisu;
  3. Użytkownik serwisu  – osoba, która przegląda serwis internetowy 1 Minute Site lub zarejestrowała w nim konto, darmowe lub płatne
  4. Płatna wersja  –  wersja konta za którą Użytkownik serwisu jest obciążany opłatami zgodnie z cennikiem widniejącym na stronie serwisu 1 Minute Site
  5. Bezpłatna wersja konta użytkownika – wersja konta  serwisu 1 Minute Sita za, którą Użytkownik serwisu nie jest obciążany żadnymi opłatami;
  6. Kreator stron internetowych –  narzędzie on-line pozwalające na samodzielne utworzenie strony internetowej bez znajomości języka HTML, CSS,  jej publikację oraz zarządzanie;

 

§ 2. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,
  2. przeglądarka internetowa ,
  3. aktywne konto poczty e-mail,
  4. program do tworzenia plików tekstowych,
  5. program do odczytywania plików pdf,
  6. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,
 2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępach 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

 

§ 3. Usługi

 1. 1 minute site jest Kreatorem Stron Internetowym czyli oprogramowaniem on-line do samodzielnego tworzenia stron internetowych, ich publikacji, wprowadzania zmian.
 2. W ramach Serwisu 1 Minute Site Użytkownikowi świadczy się Usługi:

– udostępnienia oprogramowania Kreatora Stron Internetowych on-line do samodzielnego tworzenia stron internetowych oraz zarządzania ich treścią,

– udostępnienia domen  lub ich rejestracji w imieniu Użytkownika,

– utworzenia i utrzymania kont poczty elektronicznej,

– udostępnienia zasobów serwerowych niezbędnych do utrzymania strony internetowej (tzw. Hosting),

– inne, o których Użytkownik  informowany jest w ofercie umieszczonej na stronie 1 Minute Site;

 

§ 4.  Oferta

 1. Za ofertę uważa się opis usługi umieszczony na stronie http://www.1minutesite.pl/cennik.html wraz z dodatkowymi informacjami , informacjami dotyczącymi:

a) ceny,

b) okresem obowiązywania umowy, o którym Użytkownik jest informowany przed dokonaniem zakupu .

 1. Umieszczona oferta zawiera przyciski “Zamów teraz” oraz “Kup teraz” służące do oświadczenia woli  zakupu przez Użytkownika usług kreatora stron 1 Minute Site.

 

§ 5.  Opłaty

 1. Wszystkie płatności są dokonywane „z góry” .
 2. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się rok kalendarzowy.
 3. Za początek okresu rozliczeniowego przyjmuje się dokonanie przez Użytkownika zakupu usług 1 Minute Site.

 

§ 6.  Umowa

 1. Za zawarcie umowy pomiędzy 1 Minute Site a Użytkownikiem uznaje się  łącznie:

a) wybranie pakietu i zatwierdzenie go przyciskiem “Zamów teraz”,

b) wybranie okresu na jaki zawierana jest umowa, wypełnienie wszystkich pól formularza zamówienia i zatwierdzenia go przyciskiem “Kup teraz”,

c) opłacenie przez Użytkownika usługi za cały okres z góry.

d) przed końcem okresu obowiązywania umowy użytkownik jest informowany o konieczności opłacenia usługi na następny okres.

e) w momencie kiedy Użytkownik nie opłaci usługi na następny okres rozliczeniowy umowa automatycznie wygasa.

f) w momencie kiedy Użytkownik opłaci usługi na następny okres umowa ulega przedłużeniu o następny okres na jaki Użytkownik zamówił i opłacił usługę.

 

§ 7. Polityka prywatności

 1. Użytkownik  poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaznaczenie stosownego okienka, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Operatora Serwisu w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem Danych osobowych jest Massive Marketing Bartosz Kaluga, Gąsawy Rządowe 30a 26-502 Jastrząb, NIP: 799-192-29-21 REGON: 145896290.
 3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu. Operator Serwisu informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.
 4. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych z Serwisem.
 5. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia, konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Zainteresowane lub Landlord może w każdej chwili zrezygnować, przesyłając stosowną informację na adres mailowy Operatora Serwisu: .
 6. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania,
  3. Adres e-mail,
  4. NIP,
  5. Numer PESEL,
  6. Numer telefonu ;
 7. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 8. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 9. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.
 10. Serwis informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkownikowi na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikom serwisu przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych usługami świadczonym drogą elektroniczną  przez Operatora Serwisu.
 2. Reklamację należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy info@1minutesite.pl, wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji  Operator Serwisu powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

 

§ 9. Zgłoszenie naruszenia

 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić  Operatora Serwisu o potencjalnym naruszeniu.
 2. Operator Serwisu powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

§ 10. Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały, które dostępne są w Serwisie, a w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania techniczne, grafika, jej zestawienia, układ treści oraz dane stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawą o ochronie baz danych oraz konwencjami międzynarodowymi, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 2. Korzystanie z materiałów, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału dopuszczalne jest tylko w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części w sposób sprzeczny z prawem; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub grafiki niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Użytkownicy zobowiązani są do:

a) powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z serwisu przez innych jego użytkowników;

b) aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu;

c) powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących;

d) niepodszywania się pod inne osoby;

e) powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez  Operatora Serwisu za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu i jego Regulaminem.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

Zbuduj swoją stronę z 1 Minute Site

Nie potrzebujesz żadnych zaawansowanych umiejętności technicznych i komputerowych